شورای سیاست گذاری جشنواره ملی حرکت

شورای سیاستگذاری جشنواره حرکت

 بنا بر ماده 4 دستورالعمل اجرايي دوازدهمين جشنواره بين المللي حركت، به منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان جشنواره، شورایی مركب از معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان رئيس جشنواره، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان نايب رئيس جشنواره، معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ميزبان به عنوان دبیر اجرايي جشنواره، مدير كل رفتر برنامه ريزي امور فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان عضو شورا، دبير كميته داوري و مسئولين ساير بخش ها (به انتخاب رئيس جشنواره) تشكيل مي شود. وظایف شورای سیاستگذاری عبارت است از:

 1. برنامه­ ریزی جهت برگزاری جشنواره و نظارت بر روند اجرايی و اخذ گزارش از دانشگاه میزبان

 2. نظارت بر اجراي دستورالعمل اجرايي جشنواره

3.  بررسي و تصويب ميزان و نوع جوايز اهدايي به برگزيدگان

4. نظارت بر روند اجرايي بخش بين­الملل جشنواره

5. اخذ گزارش از فرایند داوری و نظارت بر آن

6. تدوين هر گونه شيوه ­نامه يا ضوابط ناظر بر اجراي جشنواره