فرایند داوری جشنواره ملی حرکت

جشنواره ملی حرکت در سه بخش رقابتی اصلی برگزار خواهد شد: 

- جایزه انجمن علمی فعال (در هشت حوزه رقابتی)

- جایزه انجمن علمی خلاق (در ده حوزه رقابتی)

- جایزه دانشگاه برگزیده 

 

داوری آثار در بخش انجمن علمی فعال بصورت غیرمتمرکز و در یک مرحله انجام می پذیرد. داوران جشنواره بر اساس فرم های داوری و همچنین شیوه نامه داوری جشنواره ارزیابی خود از هر یک از آثار ارسالی را به دبیرخانه مرکزی (اداره کل فرهنگی و اجتماعی) ارسال می کنند. هر اثر حداقل توسط دو نفر داوری می شود و در مواردی که به دقت بیشتری احتیاج باشد داوری سومی نیز صورت می پذیرد. پس از پایان این مرحله آراء داوران جمع بندی و انجمن های برتر در هر حوزه انتخاب خواهد شد.

 

داوری آثار بخش انجمن علمی خلاق دو مرحله دارد، مرحله اول همانند بخش انجمن علمی فعال انجام می شود. برگزیدگان این مرحله این امکان را می یابند تا در زمان جشنواره در حضور داوران گزارشی از فعالیت خود را در دو دقیقه تشریح کنند و ابعاد خلاقانه فعالیت را تشریح نمایند. جمع بندی نهایی در خصوص آثار این بخش توسط داوران پس از پایان ارائه همه انجمن های برتر مرحله اول اعلام خواهد شد.

 

در بخش دانشگاه برگزیده نیز داوری همانند بخش انجمن علمی فعال و مبتنی بر فرم داوری مختص این بخش انجام می پذیرد.