جشنواره دانشگاهی حرکت

جشنواره دانشگاهي حركت

دانشگاه لازم است براساس سياست‌هاي خود و اهداف مندرج در اين دستورالعمل، جشنواره دانشگاهی حرکت را در چارچوب اين دستورالعمل و در دو بخش رقابتي و نمايشگاهي برگزار کند.

الف) بخش رقابتي: در اين بخش آثار و دستاوردهاي علمي انجمن‌ها و دانشجویان دانشگاه پس از اعلام فراخوان و اطلاع ­رساني توسط دبیرخانه دانشگاهی دريافت و براساس حوزه­ هاي رقابتي مندرج در ماده 9 اين دستورالعمل و فرم­ هاي داوري ارزیابی و داوری شده و آثار برتر براي شركت در مرحله بین المللی جشنواره معرفي مي­شوند.

فرآيند داوري: براي داوري آثار رسيده در اين بخش، كميته داوري متشكل از اعضاي هيات علمي، اساتيد و صاحبنظران دانشگاه و استادان مشاور انجمن‌هاي علمي، اعضاي فعال و باتجربه در انجمن‌هاي علمي تشکیل می شود. مدیر فرهنگي / اجتماعی يا رییس اداره علمی  به عنوان رييس كميته و کارشناس انجمن های علمی دانشگاه به عنوان دبير كميته می باشد. اين كميته موظف است براساس فرم هاي داوري كه از طرف دبيرخانه مركزي جشنواره ارائه مي شود تمام آثار را بررسي و برگزيدگان را معرفي نمايد.

همچنین لازم است  فرم صورتجلسه برگزیدگان مرحله دانشگاهی یا فرم های داوری هر حوزه را با امضای کلیه اعضای کمیته در سامانه جشنواره بارگذاری نماید.

تبصره- برگزيدگان اين بخش در مراسم اختتاميه جشنواره دانشگاهي معرفي و از آنان تقدير مي شود.

ب) بخش نمايشگاهي: در اينبخش امكانات و شرايط متعارف  برای ارائه و نمايش آثار و دستاوردهاي علمي دانشجويي كه در بخش رقابتي شركت كرده اند، به وسیله دانشگاه فراهم مي‌شود.