جشنواره دانشگاهی حرکت

جشنواره دانشگاهي حركت

دانشگاه بايد براساس سياست‌هاي کلان خود و اهداف مندرج در اين دستورالعمل، جشنواره دانشگاهی حرکت را در چارچوب اين دستورالعمل و دو بخش رقابتي و نمايشگاهي برگزار نمايد.

الف) بخش رقابتي: در اين بخش آثار و دستاوردهاي علمي انجمن‌ها، گروه‌هاي دانشجویی و دانشجویان دانشگاه پس از اعلام فراخوان و اطلاع­رساني توسط دبیرخانه دانشگاهی دريافت و براساس حوزه­هاي رقابتي مندرج در ماده 9 اين دستورالعمل و فرم­هاي داوري ارزیابی و داوری شده و آثار برتر براي شركت در مرحله ملي جشنواره معرفي مي­شوند.

تبصره- برگزيدگان اين بخش در مراسم اختتاميه جشنواره دانشگاهي معرفي و از آنان تقدير مي شود.

ب) بخش نمايشگاهي: دانشگاه در اين بخش امكانات و شرايط متعارف را براي شركت‌كنندگان، جهت ارائه و نمايش آثار و دستاوردهاي علمي دانشجويي كه در بخش رقابتي شركت كرده اند فراهم مي‌نمايد.

 

تبصره- اداره كل فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم از دانشگاه‌هايي كه اين بخش را به‌صورت منطقه‌اي برگزار نمايند حمايت خواهد كرد.