حوزه های رقابت

 

حوزه‌های رقابت و شرایط آثار ارسالی دروه دوازدهم:

حوزه‌های رقابتی جشنواره به قرار جدول زیر است:

 

«جدول شماره 1»

            حوزه رقابتی

شرکت‌کنندگان

ظرفیت پذیرش آثار از هر دانشگاه در بخش رقابتی جشنواره

توضيحات

قطع گزارش

انجمن برتر

انجمن‌های علمی دانشجویی

مطابق جدول شماره 2

گزارش كليه فعاليت‌ها

A4

فعالیت خلاقانه

اينفوگرافيك يك فعاليت

A1

نشریه

كليه شماره هاي نشريه

A4

مسابقه

5

اينفوگرافيك يك مسابقه

A1

محتواي ديجيتال

5

اينفوگرافيك يك فعاليت

A1

كارآفريني

3

اينفوگرافيك يك كارآفريني

1A

بخش ويژه

3

اينفوگرافيك يك برنامه

A1

كتاب

انجمن‌ها و یا دانشجویان به صورت فردی

3

گزارش و متن كامل يك كتاب

A4

اختراع

3

اينفوگرافيك يك فعاليت

A1

دانشگاه

دانشگاه‌ها

1

گزارش

A4

تذكر: آثار بايد شرايط عمومي بند 9-2 و شرايط اختصاصي بند 9-3 را داشته باشد.

 

تبصره 1- دانشگاه های جامع (منظور دانشگاه هایی است که کلیه گروه های تحصیلی را دارا می باشند) در هر حوزه رقابتی مجاز به معرفی 3 انجمن از یک گروه تحصیلی می باشند.

تبصره 2- سهمیه ارسال آثار در سه حوزه انجمن برتر، فعالیت خلاقانه و نشریه مطابق جدول زیر است.

 

«جدول شماره 2»

گروه

دانشگاه

سهميه اثر

الف

دانشگاه هایمادروبالاتر 10 هزاردانشجو

8

ب

دانشگاه هایبالاتراز 3 هزاردانشجو

6

پ

دانشگاه های زیر 3 هزار دانشجو، دانشجویان موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی

4

 

شرایط اختصاصی حوزه‌های رقابتی

الف) انجمن‌ برتر: تمام فعاليت‌هاي علمي انجمن كه حاصل کارگروهی اعضا و برنامه‌ریزی شورای مرکزی انجمن می باشد مي تواند در اين حوزه شركت كند. گزارش انجمن از حيث تعداد فعاليت‌ها و ترتيب ارائه بايد مطابق جدول زير باشد:

 

نوع فعاليت

مصاديق فعاليت

فعاليت آموزشي

(حداكثر 10 فعاليت)

كارگاه‌ها، كلاس‌ها و دوره هاي آموزش علمي و تخصصي

رويداد علمي

(حداكثر 5 فعاليت)

مسابقه، جشنواره، كنفرانس، نشست، سمينار، نمايشگاه، بزرگداشت، گردهمايي علمي و تخصصي

گفتگوي علمي و تخصصي

(حداكثر 5 فعاليت)

هم انديشي، مباحثه، گفتگو، كرسي آزادانديشي، مناظره، سخنراني، ميزگرد، جلسات بحث، نقد و یا تبادل نظر، حلقه فكري

ارتباطات و همكاري‌هاي علمي

(حداكثر 5 فعاليت)

جلسه، بازديد و همكاري مشترك با مراكز و مجموعه­هاي علمي، خدماتي، صنعتي، حرفه­اي يا تخصصي ملي يا بين­المللي

 

ب) فعاليت خلاقانه: هر نوعفعاليت علمي كه واجد عناصري همچون خلاقيت، نوآوري، ابتكار و مسئله گشايي و ... باشد در شمول اين حوزه قرار مي گيرد.انجمن می‌تواند يكي ازبهترین و خلاقانه‌ترین فعاليت‌هاي خود را در این حوزه رقابتی ارسال نمايد.

پ) نشريه: نشريات چاپي يا الكترونيكي داراي مجوز مي توانند جهت شركت در اين حوزه ارسال شوند.شرایط اختصاصی این حوزه به شرح زير است:

1.      صاحب امتیاز نشریه باید یک انجمن باشد.

2.      محتوای مطالب نشریه باید صرفاًرویکرد علمی داشته باشد.

ت) مسابقه: هر گونه رويدادي كه واجد موضوع علمي بوده و در طي آن دست كم دو اثر، تيم و ... در قياس با هم مورد ارزيابي قرار گيرند، در شمول اين حوزه قرار می گیرد. لازم به ذكر است در مراحل مختلف اخذ مجوز و اطلاع رساني بايد تبليغ اين رويداد با ذكر عنوان «مسابقه» محرز باشد. انجمن مي­تواند گزارش برگزاری یک مسابقه علمی خلاقانه خود را جهت شركت در اين حوزه ارسال كند.

ث) محتواي ديجيتال: كليه فعاليت‌هاي علمي در قالب وب‌سايت، شبكه هاي اجتماعي، نرم افزارهاي كاربردي، سامانه هاي هوشمند و اينترنت اشياء، بازي‌هاي رايانه‌اي، اينفوگراف، فيلم و.. (بجز كتاب و نشريات الكترونيكي) در شمول اين حوزه قرار مي گيرند.

ج) کتاب: كليه كتاب‌هاي چاپي و الكترونيكي در شمول اين حوزه قرار مي­گيرند.شرایط اختصاصی این حوزه به شرح زيراست:

1.      کتاب باید مجوز انتشار از مراجع ذيصلاح كشور داشته باشد.

2.      ترجمه یا تالیف کتاب باید حاصل کار دانشجویی و اسامی افراد روی جلد کتاب باشد.

3.      در مواردی که کتاب حاصل کار انجمن است، لوگو و نام انجمن باید روی جلد و در شناسنامه کتاب درج شده باشد.

4.      محتوای کتاب باید صرفاً رویکرد علمی داشته باشد.

تبصره1- دانشجوياني بصورت انفرادي در اين بخش مي توانند شركت كنند كه سابقه همكاري با انجمن‌هاي علمي دانشجويي را داشته باشند و بايد نامه تاييد از معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه را ارائه نمايند.

تبصره2- درصورتيكه كتابي مجوزهاي لازم از قبیل فیپا و شابك را اخذ كرده باشد ولي به چاپ نرسيده باشد با ارائه نامه از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه مبنی بر آماده چاپ بودن کتاب، می تواند در این بخش شرکت نماید.

چ) اختراع: هر نوع فعاليت علمي كهنتیجه فکر فرد یا افراد است و برای اولین بار فرایند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها را حل می‌نماید در شمول اين حوزه قرار مي­گيرد.شرایط اختصاصی این حوزه به شرح زیر است:

1.   اختراع باید به ثبت رسیده و گواهی‌های لازم را داشته باشد. ارائه گواهي در گزارش الزامي بوده و تاريخ گواهي ثبت اختراع بايد در فاصله زمانی جشنواره که در بند 9-2 ذکر شده، باشد.

2.      اختراع باید حاصل کار دانشجویی و اسامی افراد در گواهی ثبت اختراع درج شده باشد.

3.      در مواردی که اختراع حاصل کار انجمن است، نام انجمن باید در گواهی ثبت اختراع درج شده باشد.

تبصره- دانشجوياني مي توانند به صورت انفرادي در اين بخش شركت كنند كه سابقه عضویت در انجمن‌هاي علمي دانشجويي و یا همکاری با آن را داشته باشند و بايد نامه تأييد از معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه را ارائه نمايند.

ح) کارآفرینی: كليه فعاليت‌هايي كه منجر به طرح ايده و يا عملي شده باشد كه در آن امكان كسب درآمد مستمر و متناوب براي چند نفر فراهم گردیده و ايده يا عمل كارآفريني محقق شده باشد، در شمول اين حوزه رقابتي قرار مي­گيرد. کارآفرینی باید حاصل کار دانشجویی باشد و مستندات لازم در این خصوص نیز ارائه شود. درصورتي­كهکارآفرینی مورد تایید و حمایت مرکز رشد یا پارک‌ علم ‌و ‌فناوری دانشگاه باشد و یا به عنوان شرکت ثبت‌ شده‌ باشد از امتياز ويژه برخوردار خواهد بود.

خ) بخش ويژه: موضوع اين حوزه شامل فعاليتي علمي است كه در چارچوب‌هاي مشخص اين آيين نامه(حوزه های رقابتی تعریفشده در ماده 9) با موضوع های زیر انجام شده باشد.

1. محيط زيست و حفظ منابع طبيعي

2. اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی و رونق تولید ملی

3. علوم شناختي (مغز و شناخت): اين موضوع به پيشنهاد ستاد علوم شناختي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در نظر گرفته شده است و داوري و جوايز آثار آن توسط آن ستاد انجام مي گيرد.

د) دانشگاه برتر: اين حوزه‌ی رقابتی مختص بررسی عملكرد دانشگاه در حمايت از فعالیت‌های علمي و گروهی دانشجويان و ايجاد زمينه مناسب براي فعاليت آنها در كنار ارزيابي كيفيت آثار ارسالي به جشنواره در ساير حوزه‌هاي رقابتي است. همچنين برای ارزیابی عملکرد دانشگاه، شاخص رشد به عنوان معیاری برای مقایسه عملکرد در دو دوره متوالی جشنواره مدنظر قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، همكاري با برنامه‌هاي اداره کل در ارزيابي مورد توجه خواهد بود.