ميزبان جشنواره حركت

 

ميزبان دوازدهمين جشنواره بين المللي حركت دانشگاه پيام نور  مي باشد