شرکت در جشنواره ملی حرکت

بر اساس دستورالعمل جشنواره ملی حرکت کلیه دانشگاه ها، مراکز آموزشی و پژوهشی، پژوهشکده ها و موسسات زیرمجموعه وزارت علوم امکان حضور در هر دو بخش نمایشگاهی و رقابتی جشنواره ملی حرکت را بصورت مستقل از هم دارند.

شرایط شرکت کنندگان در جشنواره در ماده 4 دستورالعمل تشریح شده است:

 

ماده 4- شرکت کنندگان

الف- بخش رقابتی: شرکت­کنندگان در بخش رقابتی جشنواره ملی حرکت انجمن­های علمی دانشجویی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی هستند که در جشنواره دانشگاهی برگزیده شده­اند و آثار ایشان به دبیرخانه مرکزی جشنواره ملی ارسال شده است.

 

ب- بخش نمایشگاهی: در بخش نمایشگاهی، کلیه دانشگاه­ها می­توانند غرفه­ای جهت ارائه دستاوردهای انجمن­های علمی خود داشته باشند.

 

تبصره: دانشگاه­های ستادی اعم از پیام نور، جامع علمی کاربردی، فنی و حرفه ای و فرهنگیان نیز مشمول این آیین نامه می باشند. ضروری است تا این دانشگاه­ها آثار برگزیده را از کلیه مراکز و واحدهای دانشگاهی خود طی فرایندی انتخاب و به دبیرخانه جشنواره ملی ارسال کنند. دانشگاه­های پیام نور، علمی کاربردی و فنی و حرفه ای هر کدام تا سه برابر ظرفیت و دانشگاه فرهنگیان همانند دیگر دانشگاه­ها امکان ارسال اثر دارند.