شرکت در جشنواره ملی حرکت

شرايط شركت در جشنواره در دستورالعمل جشنواره كه هرسال تدوين و به دانشگاهها ابلاغ مي شود عنوان مي شود.