تقویم جشنواره

زمان‌بندي جشنواره يازدهم:

الف) ابلاغ دستورالعمل اجرايي جشنواره و اعلام فراخوان شركت در جشنواره در خرداد ماه 1397

ب) دريافت آثار دانشگاه‌ها از طريق سامانه جشنواره از تاريخ 10 تا 25 تير ماه 1397

پ) پايش اوليه آثار توسط دبيرخانه مركزي تا تاريخ 10 مرداد ماه (به آثاري كه در اين مرحله شرايط لازم را نداشته باشند، حداكثر تا تاريخ 20 مرداد ماه جهت اصلاح و ارسال مجدد اثر فرصت داده خواهد شد.)

 

ت) برگزاري جشنواره در نيمه دوم سال 1397