تقویم جشنواره

زمان‌بندي جشنواره دوازدهم:

الف) ابلاغ دستورالعمل اجرايي جشنواره و اعلام فراخوان شركت در جشنواره در آبان ماه 1398

ب) دريافت آثار دانشگاه‌ها از طريق سامانه جشنواره در دي ماه 1398

پ) زمان برگزاري جشنواره متعاقبا اطلاع رساني مي شود