شرکت در بخش رقابتی جشنواره ملی حرکت

جشنواره ملی حرکت در سه بخش رقابتی اصلی برگزار می شود: 

- جایزه انجمن علمی فعال (در هشت حوزه رقابتی)

- جایزه انجمن علمی خلاق (در ده حوزه رقابتی)

- جایزه دانشگاه برگزیده 

 

دانشگاه ها برای مشارکت در این بخش باید بخش رقابتی جشنواره دانشگاهی حرکت را برگزار نمایند. گزارش فعالیت انجمن های علمی دانشجویی در هر یک از حوزه های رقابتی توسط دبیرخانه دانشگاهی دریافت و داوری می شود تا برترین انجمن های  علمی دانشگاه در هر یک از حوزه های رقابت مشخص شوند. بعد از این مرحله دانشگاه ها (کارشناسان انجمن های علمی) فرم های سامانه دریافت آثار جشنواره ملی حرکت را تکمیل و گزارش فعالیت های انجمن های برتر دانشگاهی را از طریق این سامانه برای بررسی و ارزیابی در سطح ملی ارسال می کنند.