سامانه دریافت آثار جشنواره ملی حرکت

دریافت آثار جشنواره ملی حرکت تنها از طریق سامانه اینترنتی انجام می پذیرد. کارشناس انجمن علمی دانشگاه در طول مدتی که سامانه در دسترس است، امکان ورود به سامانه و تکمیل اطلاعات و فرم ها و بارگذاری فایل گزارش فعالیت ها را دارد. آدرس درسترسی سامانه:

 

Harkatfestival.ir