کارگاههای آموزشی هفتمین جشنواره ملی حرکت

 از جمله برنامه‌هاي جشنواره ملی حرکت، برگزاری کارگاهها و سمینارهای آموزشی است كه متناسب با نياز دانشجويان و کارشناسان(بر اساس بررسیهای تیم آموزشی و نیازسنجی های صورت گرفته)، موضوع پنل‌ها‌، كارگاه ها و سخنراني‌هاي مشخص مي‌شود.