بيانيه هيات داوران نهمين جشنواره ملي حركت

 

 

بيانيه هيأت داوران نهمين جشنواره ملي حركت

اينك كه نهمين جشنواره ملي حركت به همت و تلاش شما دانشگاهيان به ميزباني دانشگاه شهيد باهنر كرمان در آيين پاياني خود قرار دارد و در آستانه اهداء جوايز به برگزيدگان گرامي هستيم چكيده اي از اقدامات صورت گرفته در بخش داوري بيان مي شود.

داوري در اين دوره جشنواره با تكيه بر سه اصل اساسي شفافيت و دقت، همكاري و مشاركت داوري از سراسر كشور و تخصص صورت پذيدفت. رعايت اين اصول در سه بخش رقابتي فعال، خلاق و دانشگاه برگزيده از ابتدا تا انتهاي فرآيند داوري مورد تاكيد جدي بوده است.

اين دقت نظر و تعهد، برآمده از ضرورت رعايت حقوق صاحبان آثار، يعني انجمن هاي علمي و نيز ضرورت حفظ و ارتقاء جايگاه جشنواره و رشد مستمر آن بوده است. در اين راستا مراحل و گام‌هايي اتخاذ و اجرا گرديد كه به طور مختصر به آنها اشاره مي شود.

ابتدا فرم هاي داوري و شاخص هاي آن به عنوان مبنايي واحد و معياري يكسان همزمان با دستورالعمل جشنواره به دانشگاه‌ها ابلاغ شد. سپس فراخوان معرفي داور به تمامي دانشگاه‌ها ارسال شد. در نهايت 42 دانشگاه، 170 نفر از استادان با تخصص هاي مختلف را معرفي كردند كه با احتساب داوران پيشين جشنواره 220نفر به عنوان ظرفيت موجود در اختيار قرار داشت. از ميان اين تعداد، در نهايت 120نفر به عنوان داوران جشنواره انتخاب شدند.

آثار براساس تخصص علمي داوران براي ايشان ارسال شد تا داوري به صورت غيرحضوري انجام پذيرد. هر اثر توسط 3نفر از داوران مورد داوري قرار گرفت. در نهايت آثاري كه ميانگين نمرات داوري آنها جزء 30درصد بالاي امتيازات بود براي داوري حضوري انتخاب شدند. در داوري غيرحضوري تاكيد بر ارزيابي آثار توسط داوران با تخصص علمي مرتبط بود. اما در داوري حضوري بر ارزيابي نقش انجمن علمي و ميزان مشاركت دانشجويان قرار گرفت. داوران مرحله حضوري مجاز به دادن حداكثر 20 امتياز به آثار رسيده در اين مرحله بودند. لذا وضعيت آثار اين جشنواره پس از مراحل داوري غيرحضوري و داوري حضوري مشخص شد.

توضيح اينكه در بخش خلاق علاوه بر مراحل مورد اشاره، داوري نهايي در زمان جشنواره و با حضور دبير يا نماينده انجمن انجام شد.

در نهايت آثار بر اساس امتيازات در سه گروه انجمن برگزيده، انجمن شايسته تقدير و انجمن شايسته تشويق دسته بندي شدند. علاوه بر تنديس جشنواره و لوح تقدير براي آثار برگزيده مبلغ 20 ميليون ريال، آثار شايسته تقدير مبلغ 15ميليون ريال و آثار شايسته تشويق مبلغ 5 ميليون ريال و همچنين آثار برگزيده بخش خلاق مبلغ 10 ميليون ريال جايزه نقدي دريافت خواهند كرد.

در بخش دانشگاه برگزيده، ارزيابي برمبناي عملكرد دانشگاه در حوزه انجمن هاي علمي همراه با ميانگين نمرات آثار دانشگاه در دو بخش خلاق و فعال، صورت پذيرفت. دانشگاه برگزيده مبلغ 200 ميليون ريال اعتبار مختص انجمن هاي علمي و دانشگاه شايسته تقدير مبلغ 80 ميليون ريال دريافت خواهند كرد.

 

درپايان از كليه دانشگاه ها، انجمن هاي علمي دانشجويي، دانشگاه ميزبان و داوران براي مشاركت در اين جشنواره نهايت تقدير و تشكر را داريم و اميدواريم شاهد رشد روزافزون جشنواره ملي حركت در دوره هاي آينده باشيم.