جشنواره ملی حرکت باید مسیری برای پیوند انجمن های علمی با صنعت و نیاز های جامعه باشد

 

 

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی و رییس شورای سیاستگذاری یازدهمین جشنواره ملی حرکت گفت: جشنواره ملی حرکت باید زمینه ساز ایجاد انگیزه ی جستجوی علمی، مسیری برای پیوند انجمن های علمی با صنعت و نیازهای جامعه و عرصه ای برای بروز و ظهور خلاقیت ها و ایده های مبتکرانه دانشجویان باشد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم همزمان با ابلاغ دستورالعمل اجرایی یازدهمین جشنواره ملی حرکت، محمد هادی عسکری، با اشاره به آغاز فرآیند این دوره از جشنواره به دنبال ابلاغ دستورالعمل اظهار داشت: تاکید بر تقویت ارتباط انجمن های علمی و جشنواره با صنعت، ارتقاء کیفیت بخش نمایشگاهی، فراهم آوردن امکان گفت‌وگو و توسعه تعاملات علمیِ ملی و بین المللی و تقویت حوزه های رقابتی و داوری جشنواره براساس استانداردهای علمی از جمله اهدافی است که جهت گیری عمده این دوره از جشنواره را تشکیل می‌دهد.

عسکری، با اشاره به اینکه جشنواره حاصل فکر و عمل بدنه‌ی کارشناسی دانشگاه هاست گفت: بخش رقابتی جشنواره کانون ارزیابی دستاوردها و فعالیت های علمی دانشجویی است و بیش از هر بخش دیگر دقت نظر، جامعیت و کاربرد معیارهای علمی را می طلبد. وی در این خصوص افزود: تعیین حوزه های رقابتی جشنواره و برخی تغییرات ایجاد شده در دستورالعمل این دوره، حاصل جمع بندی نظرات کارشناسی، بررسی های میدانی انجام شده و دیدگاه هایی است که از طرف دانشگاه‌ها و دانشجویان ارائه شده است.

رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره ملی حرکت در ادامه با تاکید بر هویت دانشجویی جشنواره اظهار داشت: جشنواره ملی حرکت باید زمینه ساز ایجاد انگیزهی جستجوی علمی، مسیری برای پیوند انجمن های علمی با صنعت و نیازهای جامعه و عرصه ای برای بروز و ظهور خلاقیت ها و ایده های مبتکرانه دانشجویان باشد. وی همچنین سیاست اداره کل فرهنگی و اجتماعی را رسیدن به اهداف ذکر شده در پرتو جلب مشارکت دانشجویان و اهتمام مدیریت های فرهنگی دانشگاه ها خواند و بیان داشت: سیاستگذاری جشنواره معطوف به دستاوردهای علمی برای ایجاد و تقویت گروه‌های علمی و تخصصی به عنوان مجموعه‌های توانمند و مسئول در قبال شرایط و مسائل ملی است. مدیرکل فرهنگی و اجتماعی همچنین با تاکید بر همکاری متقابل، تعامل پویا و هم اندیشی بین اداره کل فرهنگی وزارت علوم و معاونت فرهنگی دانشگاه ها، تحقق چنین شرایطی را لازمه موفقیت در فعالیت های فرهنگی و به ویژه جشنواره حرکت خواند.

عسکری، با اشاره بر ضرورت تحول و تغییر در برخی از بخش های جشنواره، گفت: تحول و تغییر در برخی از حوزه ها و رویکردهای جشنواره براساس سنجش های به‌عمل آمده و با توجه به اقتضائات فضای دانشگاهی و ضرورت های برآمده از نیازها و تحولات علمی جامعه صورت گرفته است. مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: دو دهه از فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی می‌گذرد و در این مدت ده دوره جشنواره حرکت برگزار گردیده است. بدون تردید ماندن در وضعیت فعلی و کلیشه های جشنواره بدون توجه به اقتضائات فعلی و مطالبات دانشجویان برای جشنواره آفت بوده و باعث هدر رفت منابع انسانی و مالی خواهد شد.

عسکری گفت: برای اینکه جشنواره ملی حرکت وضعیت پویا و اثربخشی داشته باشد، باید به سرعت کاستی های آن مرتفع شود، وی پویایی و هدفمندی جشنواره را ضامن اعتبار علمی و فرهنگی آن خواند و بر تلاش فعالان انجمن های علمی و نیروهای کارشناسی دانشگاه برای رسیدن به وضعیت مطلوب تاکید کرد.

 

وی در پایان اظهار داشت: با عنایت به تغییرات دستورالعمل و نحوه حضور دانشگاه‌ها در حوزه های رقابتی و جشنواره ملی حرکت، ضروری است دانشگاه‌ها ضمن اطلاع رسانی گسترده به انجمن های علمی دانشجویی و دانشجویان، مدیران وکارشناسان حوزه ذیربط اهتمام و دقت لازم برای برگزاری این دوره از جشنواره و همکاری با دبیرخانه مرکزی جشنواره را مبذول نمایند.