آغاز به کار سامانه دریافت آثار جشنواره حرکت

 

 

سامانه دریافت آثار دوازدهمين جشنواره بين المللي حرکت آغاز به کار نمود.

 

 

سامانه دریافت آثار جشنواره حركت از تاریخ 9 تا 30 دي ماه جهت دریافت آثار و دستاوردهاي علمی برگزیده دانشجویان دردسترس می باشد.

لازم به توضیح است که دسترسی به سامانه تنها برای کارشناسان انجمن‌های علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ممکن است. کارشناسان دانشگاه‌ها هنگام وارد نمودن اطلاعات به موارد زير توجه نمايند:

 

1.      شركت در جشنواره تنها بصورت مجازي و از طريق سامانه جشنواره به آدرس Harkatfestival.ir امكان پذير مي باشد.

 

2.   کلیهآثارارسالیبایدشرایطمندرجدرماده  9«دستورالعملاجراییدوازدهمين جشنوارهبين المللي حرکت» كه طي نامه شماره 215382 مورخ 1398/8/22 ابلاغ شد را داشتهباشند.

 

3.      با توجه به اينكه دسترسی به سامانه صرفاً در اختیار یک نفر از هر دانشگاه و آنهم کارشناس انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه می باشد، مسئولیت تكميل و تایید اطلاعات وارد شده و موارد پیش بینی نشده اعم از نواقص مدارک و یا عدم بارگذاري صحيح و كامل مدارک و گزارش اثر بر عهده ايشان خواهد بود.

 

4.     در اين دوره ، بعد از بارگذاري آثار فرصتي براي اصلاح و تكميل اطلاعات در نظر گرفته نمي شود و درصورتيكه اثري شرايط لازم براي حضور در جشنواره را نداشته باشد در مرحله پايش آثار حذف خواهد شد.

 

5.      مسئولیتبررسیصحتارسالآثارمطابقبابند 2 ماده 9 بهویژهتبصره 2 کهناظربهارسال گزارشخلافواقعمیباشدبادانشگاهاست.

لذامقتضی استکهدراینخصوصدقتنظرکاملبهعمل آید.

 

 

 دانشگاه‌ها برای کسباطلاعاتبیشتر و دریافت نام کاربری و کلمه عبور با سركار خانم اكبري (مسئول دبيرخانه جشنواره) با شماره تلفن  ۰۲۱-۸۲۲۳۳۲۶۱ تماس برقرار نمایند

 سامانه جشنواره حرکت تا 30 دي ماه در دسترس خواهد بود. بعد از این تاریخ آثار ارسالی برای طی فرایند داوری از سامانه استخراج خواهند شد.