دستورالعمل بخش ویژۀ «انجمن پویا» منتشر شد

با توجه به تجربۀ موفق برگزاری بخش ویژۀ «انجمن پویا» در دوره‌های یازدهم و دوازدهم جشنوارۀ بین‌المللی حرکت و استقبال انجمن‌های علمی‌دانشجویی از این بخش و همچنین به‌منظور ایجاد بستری مناسب برای انتقال تجربه‌های علمی موفق انجمن‌های علمی‌دانشجویی با هدف هم‌افزایی و همکاری بین آن‌ها، در زیر شیوه‌نامۀ بخش ویژۀ «انجمن پویا» سیزدهمین جشنوارۀ بین‌المللی حرکت برای استحضار و بهره‌برداری تقدیم می‌شود.

شیوه‌نامۀ بخش ویژۀ «انجمن پویا» سیزدهمین جشنوارۀ بین‌المللی حرکت