ضوابط حضور اتحادیه‌ها در سیزدهمین جشنوارۀ بین‌المللی حرکت

ضوابط حضور اتحادیه‌های علمی‌دانشجویی کشور در سیزدهمین جشنوارۀ بین‌المللی حرکت اعلام گردید.

دریافت ضوابط