موافقت دبیرخانه جشنواره با تمدید سامانه برای چند دانشگاه

harkat نظر به درخواست تعدادی از دانشگاهها مبنی بر تمدید زمان ثبت اطلاعات در سامانه، دبیرخانه جشنواره طبق موارد ابلاغی شورای سیاستگذاری این درخواستها را بررسی و با تمدید زمان برای 9 دانشگاه موافقت نمود. دانشگاه هایی که با درخواست شان موافقت بعمل آمده عبارتند از: صنعتی همدان –جامع علمی کاربردی-تربت حیدریه-شهید باهنر کرمان-صنعتی سهند-دامغان-قم-فنی مهندسی گلپایگان- گلستان. این دانشگاهها از ساعت 8 صبح دوشنبه 17 تیرماه لغایت ساعت 20 سه شنبه 18 تیرماه مهلت دارند وارد سامانه شده و موارد را تکمیل نمایند.

سایر دانشگاههایی که درخواست تمدید ارسال نموده بودند و با درخواست آنان موافقت بعمل نیامده است می توانند ضمن تماس با دبیرخانه پیگیر دلایل عدم تایید موضوع باشند.

تاکید می گردد مهلت ارسال درخواستها تا پایان ساعت کاری روز یکشنبه 16 تیرماه بوده لذا به درخواستهایی که بعد از این تاریخ ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.