جشنواره حرکت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

rajaei

نمايشگاه جشنواره دانشگاهي حركت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در تاريخ 22/7/92 و 23/7/92 برگزار گرديد و از انجمن هاي برگزيده و قابل تقدير حاضر در نمايشگاه و جشنواره تقدير به عمل آمد و تنديس جشنواره به آنها اهدا گرديد.