جشنواره حرکت دانشگاه اراک

arak

چهارمین جشنواره ی درون دانشگاهی حرکت در دانشگاه اراک با حضور ریاست، معاونت فرهنگی اجتماعی و روسای دانشکده های دانشگاه در تاریخ 13 مهرماه 1392 افتتاح گردید. در این دوره از جشنواره 23 انجمن علمی حضور یافتند و به ارائه دستاوردهای یکساله ی خود پرداختند. برگزیدگان این دوره طی مراسم اختتامیه با اهدای تندیس جشنواره در تاریخ 15 مهرماه 1392 معرفی گردیدند.