جشنواره حرکت دانشگاه تهران

tehran

 

انجمن‌هاي علمي دانشجويي همزمان با ورود نو دانشجويان امسال جشنواره حركت خود را در باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران برگزار نمود. در جشنواره حركت امسال داوري آثار جشنواره توسط شوراي دبيران انجمن‌هاي علمي دانشجويي در كنار مشاوران انجمن‌هاي علمي دانشجويي صورت گرفت. در جشنواره امسال انجمن علمي دانشجويي مكانيك به عنوان انجمن برگزيده دانشگاه تهران انتخاب شدند.