برنامه کارگاههای آموزشی جشنواره ملی حرکت

harkat از جمله برنامه‌هاي جشنواره ملی حرکت، برگزاری کارگاهها و سمینارهای آموزشی است كه متناسب با نياز دانشجويان (براساس نيازسنجي كه قبل از جشنواره از دانشگاهها بعمل آمده است) موضوع پنل‌ها‌، كارگاه ها و سخنراني‌هاي مشخص مي‌شود.