برگزیدگان هشتمین جشنواره ملی حرکت

بيانيه هيات داوران هشتمين جشنواره ملي حركت

 

برگزیدگان هشتمين جشنواره ملي حركت

(به تفكيك حوزه داوري)

 

آموزش

دانشگاه

انجمن علمی

گروه

نمره کیفی

تهران

مهندسی مکانیک

فنی

برگزیده

صنعتی مالک اشتر

مهندسی مواد و فناوريهای ساخت

فنی

برگزیده

علم و صنعت ایران

مهندسي شيمي

فنی

برگزیده

تحصیلات تکمیلی کرمان

مهندسی مکانیک و مواد

فنی

قابل تقدیر

شهید چمران اهواز

دامپزشکی

کشاورزی

قابل تقدیر

یزد

مکانیک

فنی

قابل تقدیر

موسسه آموزش عالي امام جواد(ع)

روانشناسی

انسانی

قابل تقدیر

جامع علمی کاربردی

جهاد دانشگاهی کرج

هنر

قابل تقدیر

علامه طباطبایی

اقتصاد انرژی و محیط زیست

انسانی

قابل تقدیر

پیام نور

روانشناسی - مرکز اصفهان

انسانی

قابل تقدیر

خوارزمی تهران

مهندسی صنایع

فنی

قابل تقدیر

زنجان

مهندسی برق

فنی

قابل تقدیر

زابل

زبان

انسانی

قابل تقدیر

ترويج

دانشگاه

انجمن علمی

گروه

نمره کیفی

هنر اصفهان

معماري

هنر

برگزیده

علم و صنعت ایران

مهندسي مواد

فنی

برگزیده

تربیت مدرس

معمار

هنر

برگزیده

شهید بهشتی

جغرافیا

انسانی

قابل تقدیر

تهران

جنگلداری

کشاورزی

قابل تقدیر

خوارزمی تهران

علوم گیاهی

کشاورزی

قابل تقدیر

مسابقه

دانشگاه

انجمن علمی

گروه

نمره کیفی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مکانیک

فنی

برگزیده

صنعتی امیرکبیر

مهندسی پلیمر و رنگ

فنی

قابل تقدیر

فردوسی مشهد

علوم ریاضی

پایه

قابل تقدیر

جامع علمی کاربردی

خانه کارگر تبریز

فنی

قابل تقدیر

پژوهش

دانشگاه

انجمن علمی

گروه

نمره کیفی

خوارزمی تهران

فلسفه تعلیم و تربیت

انساني

قابل تقدیر

تحصیلات تکمیلی کرمان

ژئوفیزیک و زمین شناسی

علوم پایه

قابل تقدیر

فردوسی مشهد

مکانیک

فنی مهندسی

برگزیده

شیراز

مهندسی و فیزیک پلاسما

فنی مهندسی

برگزیده

صنعتی جندی شاپور دزفول

CyberHands

فنی مهندسی

قابل تقدیر

ایلام

حامیان محیط زیست

كشاورزي

قابل تقدیر (بدون جایزه نقدی)

الزهرا

پژوهش هنر

هنر

قابل تقدیر (بدون جایزه نقدی)

نشريه هنر

دانشگاه

انجمن علمی

گروه

نمره کیفی

تهران

نمایش

هنر

برگزیده

صنعتی جندی شاپور دزفول

مهندسي معماري

هنر

قابل تقدیر

فردوسی مشهد

معماری و شهرسازی

هنر

قابل تقدیر

تربیت دبیر شهید رجایی

معماری

هنر

قابل تقدیر

نشريه كشاورزي

دانشگاه

انجمن علمی

گروه

نمره کیفی

گیلان

شیلات

كشاورزي

برگزیده

صنعتی اصفهان

کشاورزی

كشاورزي

برگزیده

فردوسی مشهد

سلامت گله های شیری

كشاورزي

قابل تقدیر

علوم کشاورزی ساری

علوم دامی

كشاورزي

قابل تقدیر

زنجان

علوم دامی

كشاورزي

قابل تقدیر

لرستان

دامپزشکی

كشاورزي

قابل تقدیر

نشريه فني

دانشگاه

انجمن علمی

گروه

نمره کیفی

علم و صنعت ایران

مهندسي راه آهن

فنی مهندسی

برگزیده

حکیم سبزواری

مهندسی عمران

فنی مهندسی

قابل تقدیر

صنعتی نوشیروانی بابل

عمران

فنی مهندسی

قابل تقدیر

سمنان

برق

فنی مهندسی

قابل تقدیر

تربت حیدریه

عمران و معماري

فنی مهندسی

قابل تقدیر

تهران

مهندسی صنایع

فنی مهندسی

قابل تقدیر

ارومیه

کامپیوتر

فنی مهندسی

قابل تقدیر

شهید باهنر کرمان

صنایع

فنی مهندسی

قابل تقدیر

صنعتی امیرکبیر

مهندسی پلیمر و رنگ

فنی مهندسی

قابل تقدیر

مراغه

مهندسی مواد و متالوژی

فنی مهندسی

قابل تقدیر

کردستان

EMS

فنی مهندسی

قابل تقدیر

لرستان

برق

فنی مهندسی

قابل تقدیر

نشريه علوم پايه

دانشگاه

انجمن علمی

گروه

نمره کیفی

گیلان

ریاضی

علوم پایه

قابل تقدیر

شیراز

زیست شناسی

علوم پایه

قابل تقدیر

شهید چمران اهواز

فیزیک

علوم پایه

قابل تقدیر

شهید بهشتی

زیست شناسی

علوم پایه

قابل تقدیر

یزد

زمین شناسی

علوم پایه

قابل تقدیر

شهید مدنی آذربایجان

زیست شناسی

علوم پایه

قابل تقدیر

نشريه انساني

دانشگاه

انجمن علمی

گروه

نمره کیفی

تربیت مدرس

مطالعات زنان

انساني

برگزیده

فردوسی مشهد

تاریخ

انساني

برگزیده

شهید بهشتی

زبان و ادبیات انگلیسی

انساني

برگزیده

اصفهان

علوم سیاسی

انساني

برگزیده

شیراز

تاریخ

انساني

برگزیده

خوارزمی تهران

تاریخ

انساني

قابل تقدیر

لرستان

روان شناسی

انساني

قابل تقدیر

علامه طباطبایی

روابط بین الملل

انساني

قابل تقدیر

الزهرا

روانشناسی تربیتی

انساني

قابل تقدیر

تهران

جامعه شناسی

انساني

قابل تقدیر

سیستان و بلوچستان

باستانشناسي

انساني

قابل تقدیر

كتاب

دانشگاه

انجمن علمی

گروه

نمره کیفی

تبریز

مهندسی صنایع

فنی مهندسی

قابل تقدیر

فردوسی مشهد

تحقیقات کشاورزی

كشاورزي

قابل تقدیر

تربیت مدرس

معماري

هنر

قابل تقدیر

ولیعصر رفسنجان

مهندسی برق

فنی مهندسی

قابل تقدیر

اختراع

دانشگاه

انجمن علمی

گروه

نمره کیفی

تبریز

شیمی

پايه

قابل تقدیر (بدون جایزه نقدی)

ابتکار

دانشگاه

انجمن علمی

گروه

نمره کیفی

فردوسی مشهد

مکانیک

فنی مهندسی

قابل تقدیر (بدون جایزه نقدی)

نوآوری

دانشگاه

انجمن علمی

گروه

نمره کیفی

شیراز

مهندسی و فیزیک پلاسما

فني

قابل تقدیر (بدون جایزه نقدی)

کارآفرینی

دانشگاه

انجمن علمی

گروه

نمره کیفی

شهید باهنر کرمان

رباتیک

فني

برگزیده

صنعتی امیرکبیر

مهندسی پزشکی

فني

قابل تقدیر

سیستان و بلوچستان

كارافريني

انساني

قابل تقدیر

علم و صنعت ایران

مهندسي شيمي

فني

قابل تقدیر

انجمن برگزیده

دانشگاه

انجمن علمی

گروه

نمره کیفی

تهران

مهندسی مکانیک

فنی مهندسی

برگزیده

علم و صنعت ایران

دانشکده مهندسی شیمی

فنی مهندسی

برگزیده

علامه طباطبایی

اقتصاد انرژی و محیط زیست

علوم انسانی

برگزیده

فردوسی مشهد

هوافضا

فنی مهندسی

قابل تقدیر

رازی کرمانشاه

مهندسی عمران

فنی مهندسی

قابل تقدیر

الزهرا

حسابداری

علوم انسانی

قابل تقدیر

حکیم سبزواری

مهندسی نفت

فنی مهندسی

قابل تقدیر

زنجان

مهندسی برق

فنی مهندسی

قابل تقدیر

شیراز

تربیت بدنی و علوم ورزشی

علوم انسانی

قابل تقدیر

تربت حیدریه

توليدات گياهي

کشاورزی وعلوم دامی

قابل تقدیر

خوارزمی تهران

مهندسی صنایع

فنی مهندسی

قابل تقدیر

دبیر شورای دبیران

 

دانشگاه

نام و نام خانوادگی

مقام

 

ایلام

پژمان لطفی

برگزیده

 

بوعلی سینا همدان

رضا زارعی

برگزیده

 

شهید مدنی آذربايجان

پویا علی خانی

برگزیده

 

تربیت مدرس

رسول رجائی

قابل تقدیر

 

شهید بهشتی

علی کاظمی طامه

قابل تقدیر

 

یزد

محمد زارع مهرجردی

قابل تقدیر

 

 

 

 

امتیازات و جوایز برگزیدگان جشنواره:

 

1.     لوح تقدیر مقام عالی وزارت به انجمن برگزیده

2.     لوح تقدیر معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت به اعضای انجمن

3.     تندیس طلایی حرکت

4.     هدیه نقدی به شرح جدول ذیل:

 

 

حوزه رقابتی

هدیه نقدی

(میلیون ریال)

نحوه توزیع

انجمن علمی برگزیده(در تمامی حوزه ها)

15

توزیع بین اعضای انجمن

انجمن علمی قابل تقدیر(در تمامی حوزه ها)

10

توزیع بین اعضای انجمن

دبیر شورای برگزیده

6

دبیر

دبیر شورای قابل تقدیر

4

دبیر